Ohjeita hakijalle

Ohje koskee apurahoja, jotka maksetaan suoraan apurahan saajalle. Tutkimusryhmälle myönnettyä apurahaa ei makseta henkilökohtaiselle pankkitilille vaan myönnetyn apurahan hakemuksen allekirjoittajan on sovittava tutkimustyön suorituspaikan kanssa apurahan maksamismenettelystä.

Maksatuspyyntö

Apurahojen maksatuspyynnöt lähetetään sähköisesti säätiön apurahapalvelun kautta. Mikäli apurahaa ei nosteta vuoden kuluessa sen myöntämisestä, se raukeaa, ellei säätiön kanssa ole asiasta toisin sovittu.

Täytä maksatuspyyntö haku- ja asiointipalvelussa https://instru.apurahat.fi.

Lisätietoja maksatuspyynnöistä antaa Irmeli Kosonen (irmeli.kosonen(at)instrufoundation.fi), puh. 040 778 1656


Verotus

Apurahojen verotuksesta säädetään tuloverolain (1535/1992, TVL) 82 §:ssä. Apuraha, joka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten on verovapaita. Jos apurahoja yms. on verovuoden aikana ollut nettomääräisesti enemmän kuin vuotuisen taiteilija-apurahan enimmäismäärä (20 070,64 euroa vuonna 2015), ylimenevä osa on veronalaista ansiotuloa (TVL 82 §:n 2 momentti).

Verotusmenettelylain ja verohallinnon määräysten mukaan säätiön on velvollinen tekemään verottajalle ilmoituksen myönnetyistä apurahoista saajittain. Apurahan saajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta.

Koska apurahan saaja ei ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, apurahat eivät anna työsuhteen tuomaa sosiaaliturvaa. Apurahan saajan on itse huolehdittava omista sekä palkkaamansa henkilöstön eläkemaksuista, vakuutuksista ym. työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista apurahakaudella.

Lisätietoja verotuksesta:

www.vero.fi


Apurahansaajien sosiaali- ja eläkevakuuttaminen

Apurahansaajien sosiaali- ja eläketurva järjestetään 1.1.2009 alkaen Maatalousyrittäjien eläkelain lisäyksellä (22.12.2006/1280). Laki koskee voimaantulon jälkeen myönnettyjä apurahoja. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus on apurahan saajalla, mutta apurahan myöntäjällä on velvollisuus antaa ilmoitus apurahansaajista Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle. Apurahan myöntäjällä ei ole muita maksuihin tai valvontaan liittyviä velvollisuuksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee työskentelyyn Suomessa tarkoitettuja apurahoja, joiden kesto on yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk ja apurahan määrä ylittää vähimmäisrajan.

Käytännössä vakuutusvelvollisuus koskee säätiön apurahoista tutkimusapurahoja ja tutkimusryhmän perustajan apurahojen sitä osaa, joka käytetään apurahana henkilökohtaiseen työskentelyyn. Vakuutuksen ottaminen on pakollista, kun sen ehdot täyttyvät.

Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea Melan sähköisten asiointipalvelujen kautta, kun apurahansaaja on saanut tiedon myöntöpäätöksestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Vakuutusmaksut ovat noin 14 % apurahan määrästä. Eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia.

Lisätietoja vakuuttamisesta:

www.saatiopalvelu.fi

www.mela.fi


Katso myös vinkkejä apurahan hakemiseen sivulta FAQ.