Hermotukisolut masennushoitojen tehostajina

Astrosyytit ovat hermotukisoluja, jotka toimivat muun muassa aivojen puhdistusosastona. Niillä on kuitenkin vaikutusta myös aivojen muovautuvuuteen ja hermosolujen välisiin yhteyksiin, eli synapseihin ja verenkiertoon. Näin ollen astrosyyteillä arvellaan olevan vaikutusta myös masennukseen ja sen hoitoon. Farmasian tohtori Marko Rosenholm tutkii astrosyyttien toimintaa Instrumentariumin Tiedesäätiön apurahan turvin.

Astrosyytit eivät ole varsinaisia hermosoluja vaan hermosolujen tukisoluja. Ne poistavat aineenvaihduntajätteitä aivoista, mutta vaikuttavat myös aivoissa olevien hermosolujen välisiin yhteyksiin. Astrosyytit auttavat aivoja luomaan uusia yhteyksiä hermosolujen välillä ja vastaavasti poistavat käytöstä sellaisia yhteyksiä, joita aivot eivät enää tarvitse.

”Masennus on ihmiskunnan yleisin mielenterveydenhäiriö, joka vaikuttaa miljoonien elämään. Alustavien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että astrosyyttien toimintaan ja määrään vaikuttavat masennuslääkkeet voisivat olla uusi ja nopea hoitotapa masennukseen. Masennuspotilailla näyttää olevan vähemmän astrosyytteja kuin muilla ihmisillä, mutta tarkempia tutkimuksia astrosyyttien ja masennuksen välisistä yhteyksistä tarvitaan vielä”, kertoo tutkijatohtori Marko Rosenholm Kööpenhaminan yliopistosta.

Farmasian tohtoriksi vuonna 2020 valmistunut Rosenholm on tutkinut nopeavaikutteisia masennuslääkkeitä ja niiden vaikutusta aivoihin jo usean vuoden ajan. Hän on saanut 65 000 euron post-doc -apurahan Instrumentariumin Tiedesäätiöltä vuonna 2023 tutkimukseensa ”Astrosyyttien vaikutus synaptiseen plastisuuteen nopeavaikutteisten masennushoitojen taustalla”.

Uusia nopeavaikutteisia masennushoitoja tarvitaan

Perinteisistä masennuslääkkeistä on apua noin puolelle masennuspotilaista, mutta ei kaikille. Tällä hetkellä käytössä olevia nopeavaikutteisia masennushoitoja ovat esimerkiksi sähköhoito sekä nukutuslääkkeenäkin käytetty ketamiini. Ne auttavat monia ja niitä käytetään viimesijaisena hoitomuotona potilaille, jotka eivät ole saaneet apua perinteisistä masennuslääkkeistä. Sähköhoito tai ketamiini eivät kuitenkaan ole kovin helposti potilaan saavutettavissa. Ketamiinissa on Rosenholmin mukaan hyvin paljon potentiaalia, mutta myös väärinkäytön mahdollisuus. Siksi se ei sovi hyvin apteekkijakeluun.

”Tutkimuksissani selvitän, mitä vaikutuksia erilaisilla masennuslääkkeillä on aivojen toimintaan ja olisiko löydettävissä uusia mekanismeja, joista olisi apua masennuksen hoitoon. Tutkimuksen kannalta olisi tärkeintä löytää ja kartoittaa kaikki ne keskeiset mekanismit, joihin vaikuttamalla uusia hoitomuotoja voidaan kehittää. Astrosyytit näyttäisivät olevan eräs sellainen tekijä, jonka kaikkia vaikutusmekanismeja aivoihin ja masennukseen ei vielä tunneta”, selventää Rosenholm.

Tutkimus on vasta alkuvaiheessa, joten uusia astrosyytteihin liittyviä lääkkeitä tai hoitomuotoja ei Rosenholmin mukaan ole vielä aivan lähivuosina luvassa.

Liittyvätkö aivojen muovautuvuus ja masennus toisiinsa?

Aikaisemmin astrosyytit nähtiin lähinnä vain aivojen ”talonmiehinä”, jotka lakaisivat aivojen hermosoluista pois aineenvaihduntajätettä. Nyt on löydetty selviä merkkejä, että astrosyytit vaikuttavat aivojen toimintaan laajemminkin. Ne säätelevät aivojen verenkiertoa sekä synapsien välisiä yhteyksiä. Tämä vaikuttaa aivojen muovautumiskykyyn, eli niiden synaptiseen plastisuuteen.

”Aivojen plastisuuteen, eli niiden kykyyn muuttua ja hermosolujen kykyyn luoda uusia yhteyksiä, näyttävät vaikuttavan sekä vanhemmat että uudemmat masennushoidot. Pikkulapsilla plastisuus on voimakkainta, mutta se heikkenee ikävuosien lisääntyessä. Masentuneen ihmisen aivojen plastisuus on usein häiriintynyt merkittävästi. Masennuksen taustalla voi olla esimerkiksi pitkäkestoinen stressi, joka voi synnyttää negatiivista ajattelua ruokkivan kehän. Muovautumiskykyä lisäävillä hoidoilla tai lääkkeillä aivot on mahdollista virittää tilaan, jossa tämä kehä voidaan katkaista. Yhdessä esimerkiksi psykoterapian kanssa voidaan saada aikaan käänteinen positiivinen kierre”, kuvailee Rosenholm.

”Yritän tutkimuksessani löytää uusia aineita ja asioita, joilla astrosyytit saataisiin nykyistä paremmin ylläpitämään ja edistämään aivojen hyvinvointia.”

Huippuosaajat takaisin Suomeen

Rosenholmin mukaan Instrumentariumin Tiedesäätiöllä on hyvä maine tutkijoiden keskuudessa. Apurahoja voi hakea jo väitöskirjaa varten ja rahoitusta on saatavissa monenlaisiin tutkimushankkeisiin. Post doc -apuraha helpottaa häntä ensi talvena palaamaan Kööpenhaminasta takaisin Helsingin yliopistoon. Ilman tällaisia apurahoja monelle tutkijalle voisi tulla houkutus jäädä maailmalle.

”Instrumentariumin Tiedesäätiön apuraha tekee mahdolliseksi sen, että pääsen Suomeen palattuani jatkamaan tutkimustani ja aloittamaan täällä oman tutkimuslinjani. Post doc -apurahat ovat tärkeitä Suomen kansainvälisen menestyksen kannalta, jotta maailmalta hankittu huippuosaaminen saadaan palaamaan kotimaahan”, muistuttaa Rosenholm.

Nykyaikainen huipputeknologia ja sen käyttäminen maksavat, joten apurahaeuroilla on monta ottajaa.

”Omassa tutkimuksessani hyödynnän PET-menetelmää (positroniemissiotomografia), joka on isotooppikuvausmenetelmä. Sen avulla saadaan tarkkaa tietoa elimistön toiminnasta ja aineenvaihdunnasta ja lyhytikäisten säteilevien merkkiaineiden avulla. Sekä laitteen käyttö että radioaktiiviset merkkiaineet ovat aika merkittävä kuluerä.”


Teksti: Kai Tarkka / Viestintäpalvelu Taika Oy
Kuva: Marko Rosenholm

Instrumentariumin tiedesäätiö 7.11.2023